سوالات ارتقاء گروه قلب سال 90 و 91

 

 1. 1.     خانم 45 ساله به دنبال استرش شدید با تنگی نفس و طپش قلب مراجعه کرده ، در نوار قلب تغییرات ST , T مشهود است. در آنژیوگرافی انجام شده در کرونرهای اپیکاردیال تنگی قابل توجه مشاهده نشد. سطح کاته کولامین های اندازه گیری شده در سرم خونی بالا گزارش شده است. کدام تشخیص صحیح است؟

الف ـ کاردیومیوپاتی Tako-TsuBo

ب ـ کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

ج ـ کاردیومیوپاتی Tachycardia. Induced

د ـ کاردیومیوپاتی ایسکمیک

 

 1. 2.     بیماری با تهوع ، استفراغ ، ضعف و درد شکمی و فشار دیاستولیک mmHg 60 و Peaked. T و Low amplitude P. wave به اورژانس مراجعه کرده ، شروع بیماری حاد بوده و در بررسی اقطار سیستولیک و دیاستولیک قلب کمتر از حد طبیعی است ، در قدم بعدی برای تشخیص کدام گزینه را صحیح می دانید ؟

الف ـ تقاضای اکوکاردیوگرافی مجدد برای R/O تامپوناد

ب ـ تقاضای تعیین سطح سرمی کورتیزول صبحگاهی

ج ـ انجام سونوگرافی و بررسی فانکشن کلیه ها

د ـ انجام اندوسکوپی فوقانی اورژانس

 

 1. 3.    در مردی با فشار خون 150/60 با یک سوفل دیاستولیک در LSB یک صدا و سوفل دیگر شبیه رامبل دیاستولیک سمع می شود. اکو وجود MS را رد می کند . همه یافته ها صحیح است به جز

الف ـ شدت AR تطابق بیشتری با دیوریشن سوفل دارد تا شدت آن

ب ـ شدت AR با یک پیک اولیه دیاستولیک و پاترن دکرچندو آن مطابقت دارد

ج ـ شنیدن S3 و سوفل آستین فلینت گواه بر شدت AR است

د ـ  دیدن فلاترینگ لت قدامی میترال در اکو گواه بر شدت AR است

 

 1. 4.     درفردی 30 ساله با سابقه مصرف قابل ملاحظه کوکائین در 12 تا 24 ساعت گذشته که با درد سینه به اورژانس آورده شده ، نوار قلب تغییرات قابل ملاحظه نشان نداده ، روش تشخیصی شما بر مبنای کدامیک از احتمالات زیر باشد به تشخیص زودتر منجر می شود؟

الف ـ مراحل اولیه I.H.D

ب ـ شروع پریکاردیت حاد

ج ـ دایسکشن آئورت

د ـ  آمبولی ریه

 

 1. 5.    بیمار آقای 70 ساله با درد قفسه سینه و تنگی نفس فعالیتی مراجعه کرده ، در معاینه بالینی سوفل میدسیستولیک در دومین فضای بین دنداه ای راست با انتشار به کاروتید سمع می شود. کسر جهشی بیمار 45% می باشد. اقدام درمانی مناسب برای بیمار کدام است ؟

الف ـ والوپلاستی آئورت

ب ـ درمان طبی

ج ـ تعویض دریچه آئورت

د ـ  پیگیری با اکو هر 6 ماه یک بار

 

 

 1. 6.     درمردی 55 ساله بدون سابقه مشخص فشار خون در گذشته و با شروع تقریباً ناگهانی با BP= 200/100 با تابلو ادم حاد ریه بستری و به خوبی با دیورتیک پاسخ مناسب دیده شده ، کدام اتیولوژی را محتمل می دانید؟

الف ـ بیماری پارانشیمی کلیه

ب ـ بیماری رنوواسکولار کلیه

ج ـ فئوکروموسیتوما

د ـ  آلدوسترونیسم اولیه

 

 1. 7.      در اندازه گیری Plasma D-Dimer در تشخیص PTE همه موارد صحیح است به جز

الف ـ افزایش آن حساسیت دارد ولی اختصاصی نیست

ب ـ افزایش D-Dimer در PTE بیش از 72 ساعت دوام ندارد

ج ـ D-Dimer نرمال به اندازه اسکن پرفیوژن نرمال دارای ارزش تشخیصی در رد PTE دارد

د ـ  در مواردی مثل Sepsis، کانسر و MI هم بالا می رود

 

 1. 8.      در مورد بستگان یک فرد مبتلا به کاردیومیوپاتی انسدادی هیپرتروفیک (HCM) و نوار قلب آنها همگی صحیح است به جز

الف ـ در افراد آسمپتوماتیک فامیل ، نوار قلب اکثراً طبیعی است

ب ـ نوار قلب طبیعی این افراد گویای پیش آگهی خوب است

ج ـ در 95-90 درصد بیماران سمپتوماتیک نوار قلب غیر طبیعی است

د ـ  نوار قلب طبیعی این افراد گویای پیش آگهی خوب نمی تواند باشد

 

 1. 9.     بیمار 70 ساله با سابقه درد فعالیتی جلو سینه و نفس تنگی بدون پیگیری برای بررسی بیشتر بیماری خود با تابلو خونریزی گوارش به اورژانس آورده شده و فشار خون در ابتداد 130/80 که با پیدایش یک تاکی آریتمی نامنظم با HR=150 در دقیقه به سرعت وارد ادم ریه می شود ، نوار قلب تغییرات ST , T بدون شواهد واضح MI ، با این شرح حال کدام بیماری در پیش بیمار مطرح است ؟

الف ـ تنگی میترال

ب ـ نارسایی میترال

ج ـ تنگی آئورت

د ـ  نارسایی آئورت

 

 1. 10.   خانم 35 ساله با تنگی نفس فعالیتی و اختلال در بلع مراجعه کرده ، در اکوکاردیومیوگرافی فشار سیستولیک بطن راست mmHg 65 می باشد. کدام تشخیص در اولویت قرار می گیرد ؟

الف ـ آرتریت روماتوئید

ب ـ اسکلرودرمی

ج ـ لوبوس اریتماتو

د ـ  پلی میوزیت


 

 1. 11.   بیمار آقای 35 ساله با طپش قلب مراجعه کرده است. در معاینه سر و گردن Musset sign مشهود است. کدامیک از داروهای زیر بالقوه در به تأخیر انداختن جراحی مؤثر است ؟

الف ـ کاپتوپریل

ب ـ دیگوکسین

ج ـ متورال

د ـ  نیفیدپین

 

 1. 12.   خانم 45 ساله با سابقه تنگی نفس فعالیتی و تنگی نفش های حمله ای شبانه ، از مدتی قبل دچار بی اشتهایی ، ضعف پیش رونده و ادم محیطی شده ولی از شدت حملات تنگی نفس کاسته شده و در معاینه در وریدهای ژوگولر موج V برجسته و موج Y آهسته و ریتم نامنظم قلبی دارد. تشخیص بالینی شما کدام است ؟

الف ـ تنگی میترال و نارسایی میترال

ب ـ تنگی خالص میترال

ج ـ تنگی میترال ـ نارسائی تریکوسپید

د ـ  تنگی میترال ـ تنگی تریکوسپید

 

 1. 13.  در خانم جوان 28 ساله با شکایت طپش قلب و دردهای آتی پیک همراه با تغییرات ST , T و افزایش غیر قابل توجیه فشار پولمونر با اکو ، قدم بعدی برای تشخیص بیشتر از بقیه کمک کننده خواهد بود ؟

الف ـ تعیین سطح سرمی TSH

ب ـ آنژیوگرافی کرونر

ج ـ انجام تست ورزش

د ـ  انجام CT آنژیوگرافی پولمونر

 

 1. 14.   یک خانم میانسال با کاهش تحمل ظرفیت ورزشی و ضعف و ادم اندام تحتانی مراجعه کرده ، در معاینه S4 , S3 همراه با افزایش فشار ژوگولاردر حین دم دارد. کدام تشخیص برایشان مطرح است؟

الف ـ Dilated-C.M.P

ب ـ Hyperthrophic - CMP

ج ـ Pericardial effusion

د ـ Restrictive-CMP

 

 1. 15.  خانمی 35 سلاه با سابقه فشار خون و عدم کنترل آن با مهار کننده ACE ، با پلی اوری ، کرامپ ساق پا و آلکالوز متابولیک مراجعه کرده ، پلان Screening بر مبنای کدامیک از موارد زیر برای تشخیص سریعتر صحیح است؟

الف ـ فئوکروموسیتوما

ب ـ کوشینگ

ج ـ آلدوسترونیسم اولیه

د ـ  نفروپاتی دیابتیک


 

 1. 16.   مرد 35 ساله با سابقه سوء مصرف تزریقی موارد با تب و ضعف و عرق شبانه و ویزینگ مراجعه کرده ، سمع قلب تاکیکارد و در اکو وژتاسیونهایی روی دریچه تریکوسپید دیده می شود. همه موارد صحیح است به جز

الف ـ اکثریت این بیماران سوفل واضحی از نارسایی تریکوسپید دارند

ب ـ استافیلوکوک اورئوس محتمل ترین میکروب درگیر است

ج ـ تعداد زیادی از این بیماران تظاهرات ریوی بصورت پنومونی و آمبولی های سپتیک دارند

د ـ  در حضور فشار پولمونر طبیعی ، یک روش درمانی مناسب ، ابتدا حذف و قطع جراحی دریچه و درمان طبی و سپس جراحی اصلاحی بعدی می تواند باشد

 

 1. 17.  خانم 55 ساله ای که در آنژیوگرافی کرونر تنگی حائز اهمیت میدپورشن LAD به همراه تنگی حائز اهمیت RCA داشته و Survived Sudden Cardiac Death می باشد انجام PCI در چه کلاسی قرار می گیرد؟ 

الف ـ Class I

ب ـ Class IIa

ج ـ Class IIb

د ـ Class III

 

 1. 18.   کدام یک از فاکتورهای زیر در بروز Stent  Thrombosis نقش ندارد؟

الف ـ Stent Overexpansion

ب ـ Overlapping Stent

ج ـ  دیابت

د ـ  Bifurcation Lesion

 

19.برای ارزیابی قبل از عمل آنوریسم بطنی کدامیک از روشهای زیر ترجیح داده می شود؟

الف ـ اکوکاردیوگرافی

ب ـ رادیونوکلئید ونتریکولوگرافی

ج ـ PET

د ـ CMR

 

20.تاثیرات مثبت EECP در درمان آنژین صدری رفراکتوری از طریق کدامیک از مکانیزمهای  زیر صورت می گیرد؟

الف ـ تغیییرات همودینامیک که موجب کاهش دماندمیوکارد می گردد

ب ـ افزایش فشار ترانس میوکاردیال که موجب باز شدن کولاترال ها می گردد

ج ـ ترشح موادی که موجب بهبودی فانکشن آندوتلیال می گردد

د ـ  همه موارد فوق

 

21.در بیماری که قرار است تحت CABGS قرار گیرد کدام یک از فاکتورهای زیر نقش موثرتری در افزایش مرگ و میر دارد؟

الف ـ جنس مونث

ب ـ بیماری عروق پریفرال همراه

ج ـ درصد تنگی تنه اصلی کرونر چپ (LM)

د ـ  بیماری کاروتید همراه

 

 1. 22.  کدامیک از داروهای آنتی آنژینال زیر ، خاصیت منحصر به فرد زیر را دارد.« اثرات آنتی ایسکمیک خود را بدون تغییر معنا دار در ضربان قلب یا فشار خون ایجاد می کند»

الف ـ Ranolazine

ب ـ Nicorandil

ج ـ Ivabradine

د ـ  Fasudil

 

 1. 23.  برای مشاهده محل آناستوموز LIMA بر روی LAD کدام نما را ترجیح می دهید؟

الف ـ LAO Caudal

ب ـ AP Caudal

ج ـ Left Lateral

د ـ RAO Cranial

 

 1. 24.   کدام کاتیتر برای گرفتن Downward takeoff SVG بر روی RCA یا PDA مناسبتر می باشد؟

الف ـ مولتی پرپوز

ب ـ آمپلاتز چپ

ج ـ آمپلاتز راست

د ـ  جادکینز راست

 

 1. 25.  در مورد اثرات مواد حاجب در زمان آنژیوگرافی کدام مورد صحیح نمی باشد؟

الف ـ بروز یک نوبت استفراغ معادل گرید II حساسیت به ماده حاجب می باشد

ب ـ منیج منت بیماری که قبلا بتابلوکر گرفته و دچار ریاکسیون به ماده حاجب می گردد ، ممکن است سخت تر باشد

ج ـ وجود نارسائی قلبی ، یکی از فاکتورهای مستعد کننده فرد به بروز نفروپاتی ناشی از ماده حاجب می باشد

د ـ  علت بروز عوارض قلبی مواد حاجب یونیک هیپراسمولار ، خاصیت Calcium Chelating آنها می باشد

 

 1. 26.   احتمال وقوع مرگ و میر در کدام گروه زیر در حین آنژیوگرافی کرونر بالاتر است؟

الف ـ بیماران با تنگی حائز اهمیت در تنه اصلی کرونر چپ (LM)

ب ـ بیماران با LVEF ، کمتر از 30%

ج ـ بیماران با NYHA Class IV

د ـ  هر سه مورد یکسان است

 

 1. 27.  حداکثر میزان اشعه ای که میتوان دریافت کرد ، چقدر می باشد(در افرادی که با اشعه سروکار دارند)

الف ـ سالیانه 5 rem و یا حداکثر 50 rem در تمام طول عمر

ب ـ ماهیانه 5 rem و یا حداکثر 50 rem در طول سال

ج ـ سالیانه 5 rem و یا حداکثر 50 rem درطول ده سال

د ـ  ماهیانه 5 rem و یا حداکثر 50 rem در طول ده ماه


 

 1. 28.  خانم 24 ساله ای که از حدود 10 روز قبل بدنیال یک عفونت ویروسی دچار دردهای   Sharp و پلورتیک قفسه سینه شده است ، برای ارزیابی اولیه  کدام آزمایش ضروری نیست؟

الف ـ RF

ب ـ ANA

ج ـ  اندازه گیری CK - MB

د ـ   اندازه گیری تروپونین I

 

 1. 29.  خانم 58 ساله ای که با علائم و یافته های طولانی مدت نارسائی سمت راست قلب مراجعه کرده در بررسی فشار دیاستولیک هر دو بطن بالاتر از حد عادی ، فشار شریان ریوی بیش از 60 میلی متر جیوه ، بزرگی دهلیز چپ در اکوکاردیوگرافی و E' بالاتر در داپلر دریچه میترال دیده می شود . کدام جمله صحیح نیست ؟

الف ـ فشارهای دیاستولیک بالای هر دو بطن به نفع CP است

ب ـ فشار شریان ریوی بالای 60 میلی متر جیوه به نفع CP است

ج ـ بزرگی دهلیز چپ در اکوکاردیوگرافی به نفع CP است

د ـ  وجود E' بالاتر در داپلر دریچه میترال به نفع CP است

 

 1. 30.  در بیماری که مبتلا به دیابت و بیماری عروق کرونر می باشد کنترل قند خون حائز اهمیت است. در صورت بروز هیپرگلیسمی کدام مورد اتفاق نمی افتد؟

الف ـ افزایش سطح اسیدهای چرب آزاد

ب ـ افزایش Ischemic Preconditioning

ج ـ افزایش Oxidative State

د ـ  افزایش سطح سیتوکین ها

 

 1. 31.   در حال حاضر کدام یک از گروه های زیر کاندید استنت گذاری کاروتید می باشند؟

الف ـ بیماران علامت دار با تنگی بیش از 50% و بیماران بدون علامت با تنگی بیش از 80%

ب ـ بیماران علامت دار با تنگی بیش از 40% و بیماران بدون علامت با تنگی بیش از 70%

ج ـ بیماران علامت دار  و بدون علامت در هر حال با تنگی بیش از 70%

د ـ  بیماران علامت دار و بدون علامت با تنگی بیش از 70%  در صورتی که گرادیان دو طرفه تنگی بیش از 10 میلی متر جیوه باشد

 

 1. 32.  آقای 15 ساله بدنبال عمل جراحی ASD Closure ، 4 هفته بعد با شکایت درد پلورتیک ، تنگی نفس و تب به کلینیک مراجعه می نماید در آزمایشات لوکوسیتوز با شیفت به چپ و ESR  بالا مشاهده می گردد در معاینه قلبی راب پریکاردیال و پلورال شنیده می شود در رادیوگرافی قفسه سینه ، افیوژن پلورال دو طرفه و سایز قلب در حد  طبیعی می باشد.کلیه علائم حیاتی طبیعی است. کدام گزینه صحیح است؟

الف ـ شروع درمان آنتی بیوتیک وریدی و بستری بیمار

ب ـ احتمال بروز  این عارضه تا 8 هفته پس از عمل جراحی وجود دارد

ج ـ شروع همزمان  ایبوبروفن و کلشیسین خط اول درمان است

د ـ  با توجه به احتمال تامپوناد بستری بیمار در بخش ویژه توصیه می گردد


 

33. آقای 65 ساله بدنبال عمل جراحی CABGS 3 روز قبل دچار ریتم AF می گردد که پس از 12 ساعت بدون مداخله سینوسی می شود . کدام گزینه نادرست است؟

الف ـ احتمال این عارضه در اعمال جراحی دریچه بالاتر است

ب ـ آمیودارون وریدی و سپس خوراکی تا 6 ماه توصیه می گردد

ج ـ تا 30% احتمال بروز آن تا 5 روز پس از جراحی وجود دارد

د ـ  شروع هپارین وریدی و وارفارین برای بیمار الزامی نمی باشد

 

 1. 34.  درمورد مصرف وارفارین در دوران بارداری کدام جمله صحیح نمی باشد؟

الف ـ در صورتی که وارفارین در 3 ماهه اول حاملگی مصرف گردد ، آتروفی عصب اپتیک  از جمله عوارض آن است

ب ـ بروز آمبریوپاتی ناشی از وارفارین ارتباطی با میزان دوز مصرفی ندارد

ج ـ نحوه برخورد با بیمارانی که انواع مختلف  از دریچه های مصنوعی دارند و تحت درمان با داروهای آنتی کواگولانت می باشند، متفاوت است

د ـ  در آمبریوپاتی های خفیف ناشی از وارفارین Chondrodysplasia Punctuata دیده می شود

 

 1. 35.  شایعترین آریتمی ناشی از مصرف اتانول

الف ـ فیبریلاسیون دهلیزی

ب ـ فلاتر دهلیزی

ج ـ تاکیکاردی بطنی

د ـ  تاکیکاردی فوق بطنی

 

 1. 36.  کدامیک از آبنورمالیتی های قلبی زیر در بیماری که عفونت HIV دارد ، شیوع بالاتری دارد؟

الف ـ افیوژن پریکارد

ب ـ میوکاردیت

ج ـ کاردیومیوپاتی دیلاته

د ـ  آندوکاردیت

 

 1. 37.  کدامیک از کنترااندیکاسیون های نصب IABP نیست؟

الف ـ Sepsis

ب ـ وزن کمتر از 45 کیلوگرم

ج ـ PDA

د ـ AI متوسط

 

 1. 38.  برای تعیین شانت چپ به راست کدام  جمله درست است؟

الف ـ اختلاف O2 Sat بین IVC و شریان پولمونر باید حداقل 8% باشد

ب ـ اختلاف O2 Sat بین SVC و شریان پولمونر باید حداقل 8 % باشد  

ج ـ اختلاف O2 Sat بین High RA و شریان پولمونر باید حداقل 8% باشد

د ـ  اختلاف O2 Sat بین Mean RA و شریان پولمونر باید حداقل 8 % باشد


 

 1. 39.  در STEMI در مورد مقایسه Bivalirudin و هپارین کدام جمله غلط است؟

الف ـ مورتالیتی در استفاده از Bivalirudin کمتر است

ب ـ Recurrent MI در استفاده از Bivalirudin کمتر است

ج ـ  میزان خونریزی عمده در استفاده از Bivalirudin بیشتر است

د ـ  در استفاده از Bivalirudin نیاز به استفاده همزمان از ASA و کلوپیدوگرل مشابه هپارین است

 

40.در مورد Primary PCI کدام جمله صحیح نیست؟

الف ـ Distal Embolization  باعث افزایش مرتالیتی می شود

ب ـ Distal Embolization   باعث کاهش کسر جهشی می شود

ج ـ استفاده از Distal Protection devices در SVG های تنگ اثرات مفیدی دارد  

د ـ  استفاده از ترومبکتومی روتین باعث کاهش مرتالیتی می شود

 

41.خانم 75 ساله ای 10 روز متعاقب عمل هیسترکتومی بدلیل Ant. MI به بیمارستان شما مراجعه می کند. در بدو مراجعه ST Elevation در V1-V5 و ST depression در لیدهای اینفریور مشاهده می شود . فشار خون وی 120/90 و PR=83 bpm است. از درد شاکی است دربیمارستان شما امکان انجام PCI وجود ندارد ولی مرکز آماده PCI از بیمارستان شما 2 ساعت فاصله زمانی دارد . شما کدام اقدام را جهت کاهش مرتالیتی وی انجام میدهید؟

الف ـ ترومبولیتیک تراپی

ب ـ تجویز آسپرین ،، کلوپیدوگرل و سایر داروهای آنتی ایسکمیک

ج ـ Stable  کردن بیمار با داروهای بالا و بعد اعزام به مرکز مجهزتر مجاور

د ـ  اعزام بلافاصله بیمار به مرکز مجهز تر مجاور

 

 1. 42.  خانم 30 ساله ی بارداری که هفته 38 بارداری را طی می کند به شما ارجاع می شود ، در معاینه سوفل میدسیستولی درکانون پولمونر توام با Fixed S2  Splitting سمع می شود . در ECG نمای RBBB  مشاهده می شود . بیمار علائمی از طرف قلب و عروق ندارد. در این دوره خطر عمده ای که بیمار را تهدید می کند کدام است؟

الف ـ بروز HTN

ب ـ بروز P.H

ج ـ بروز Stroke

د ـ  بروز آریتمی بطنی

 

 1. 43.  خانم 30 ساله ای در هفته 20 حاملگی بعلت نبض نا منظم از طرف متخصص زنان به شما ارجاع داده میشود . بیمار منکر علائم قلبی می شود ولی در ECG وی PVC  های بی ژمینه مشاهده می شود . همودینامیک نیز Stable  است ، کدام درمان را توصیه می کنید؟

الف ـ آتنولول

ب ـ متوپرولول

ج ـ آمیودارون خوراکی

د ـ  هیچکدام


 

 1. 44.   تجویز بتابلوکر ها متعاقب Reperfusion در AMI در کدام مورد زیر موثر نیست ؟

الف ـ کاهش شوک کاردیوژنیک

ب ـ کاهش مورتالیتی

ج ـ کاهش فیبریلاسیون بطنی

د ـ  کاهش حملات ایسکمی

 

 1. 45.  مرد 40 ساله ای را با درد ناگهانی در ساق راست به اورژانس می آورند . در معاینه ساق و پای راست سرد و سفید است . نبض های آن بخوبی لمس نمی شوند کدام یک از درمانهای زیر برای این بیمار امروزه جزو درمانهای معمول نیست؟

الف ـ تجویز هپارین

ب ـ ترومبکتومی مکانیکال پرکوتانه

ج ـ ترمبولیتیک تراپی از طریق کاتتر

د ـ  ترومبوآمبولکتومی از طریق جراحی

 

 1. 46.  خانم 73 ساله ای 24 ساعت قبل دچار درد ناشی از Ant MI شده است  وبعد از 24 ساعت به بیمارستان مراجعه می کند در حال حاضر بیمار آسمپتوماتیک است . وی تحت آنژیوگرافی و سپس PCI روی LAD قرار می گیرد . PCI انجام شده در مورد کدام یک از موارد زیر بر اساس BRAVE – 2 Trial موثر بوده است؟

الف ـ سایز انفارکت

ب ـ مرتالیتی

ج ـ Reinfarction

د ـ Stroke

 

 1. 47.  آقای 37 ساله ای بدون سابقه قبلی حین عمل جراحی کلیه دچار سردرد ، طپش قلب ، تعریق زیاد و فشار خون بالا می شود . در بررسی های تکمیلی متوجه هایپوتانسیون ارتواستاتیک (علیرغم بالا بودن فشار خون ) می شوید. استفاده تنها از کدام یک از داروهای زیر کنتراندیکه است؟

الف ـ آلفا بلوکرها

ب ـ بتا بلوکرها

ج ـ کلسیم آنتا گونیستها

د ـ  نیتروپروساید

 

 1. 48.  ریسک فاکتورهای خونریزی با هپارین تمام مواردزیر است بجز

الف ـ جنس مونث

ب ـ سن بالا

ج ـ نارسائی کلیه

د ـ  مصرف همزمان آسپرین


 

 1. 49.   در بیماری که آمیودارون دریافت می کند بررسی فونکسیون تیروئید چگونه باید باشد؟

الف ـ هر سه ماه یکبار

ب ـ هر شش ماه یکبار

ج ـ هر یکسال یکبار

د ـ  در صورت بروز علائم

 

 1. 50.   تست غربالگری برای تشخیص هایپر آلدوسترونیسم اولیه در کدام مورد زیر توصیه نمی شود ؟

الف ـ بیمار هایپوناترمیک

ب ـ بیمار مقاوم به درمان داروئی

ج ـ وجود توده آدرنال در MRI

د ـ  سابقه فامیلی هایپرآلدوسترونیسم

 

 1. 51.   خانم 30 ساله ای با سابقه مصرف OCP بدلیل  فشار خون بالا مراجعه می کند کدام جمله در مورد وی صحیح است؟

الف ـ برای کنترل فشار خون وی داروی مناسب ترکیب دیورتیک و اسپیرونولاکتون است

ب ـ داروی مناسب برای کنترل فشار خون وی بتابلوکر و دیورتیک است

ج ـ بررسی فشار خون ثانویه باید در بدو تشخیص فشار خون برای وی شروع شود

د ـ  بررسی فشار خون ثانویه باید 6 ماه بعد از قطع OCP انجام شود

 

 1. 52.  بعد از تعویض دریچه میترال با استفاده از دریچه های بافتی :

الف ـ INR باید بین 5/2-5/1 نگه داشته شود

ب ـ INR باید بین 3-2 نگه داشته شود

ج ـ INR باید بین 5/3-5/2 نگه داشته شود

د ـ  نیازی به استفاده از وارفارین نیست

 

 1. 53.  کدامیک از داروهای زیر باعث افزایش دفع اسیداوریک می شود؟

الف ـ هیدروکلروتیازید

ب ـ لوزارتان

ج ـ والسارتان

د ـ  آملودیپین

 

 1. 54.  اثر کدامیک از داروهای ضد فشار خون زیر با محدودیت نمک کمتر می شود؟

الف ـ دیورتیک ها

ب ـ بتابلوکرها

ج ـ کلسیم آنتاگونیست ها

د ـ  ARB ها


 

 1. 55.  با شروع ACEI برای درمان HTN در بیمار مبتلا به  CKD کدام یک از موارد زیر موید حفظ بهتر عملکرد کلیه است؟

الف ـ بالا رفتن میزان K+

ب ـ حفظ BP کمتر از 70/110

ج ـ کاهش 30% در میزان کراتینین سرم

د ـ  افزایش 30 % در میزان کراتینین سرم

 

 1. 56.  خانم 68 ساله ای بعلت Ant Wall STEMI مراجعه می کند . در حین بستری ، همودینامیک و ریتم قلبی وی Stable می باشد. LVEF در روز دوم بستری 28 % گزارش می شود . بیمار با حال عمومی خوب ودستورات داروئی شامل آسپیرین ، کلوپیدوگرل ، استاتین ، بتابلوکر و ACEI مرخص می شود. دو ماه بعد بیمار به شما مراجعه
  می کند. حال عمومی وی خوب و در
  NYHA Class یک قرار دارد . از جهت درمان پروفیلاکتیک آریتمی کدام گزینه برای ادامه کار وی توصیه می شود؟  

الف ـ ادامه درمان داروئی

ب ـ اکوی مجدد و تصمیم گیری نسبت به نصب ICD

ج ـ توصیه به نصب ICD بدون توجه به نتیجه اکوی مجدد

د ـ  اضافه کردن آمیودارون به رژیم درمانی وی

 

57. خانم 73 ساله ای با

/ 3 نظر / 109 بازدید
حسين

سلام دكتر خدا قوت دستت درد نكنه. پاسخنامه سوالات رو كجا پيدا كنيم؟

cardio

thnx a world wish the best of luck 4 u

cardio

ی سوال ازمون های اسکی رو هم می شه لطفن اینجا بذارین؟ یا اینکه اگه نمی شه روی دی وی دی ازتون بگیریم؟ هزینه اش هر چی باشه قبول ه