سوالات ارتقاء گروه قلب همدان تیر 91

 

 1. 1.     مرد 25 ساله ای به دلیل کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک (HCM) ، حملات Sustain VT و ریسک بالای SCD تحت تعبیه ICD و تجویز آمیودارون قرار گرفته پس از یکسال درمان ، بررسی ICD افزایش تعداد Firing را نشان داده و در آزمایشات TSH<0.1 mIu/ml و کاهش Radioiodine uptake و افزایش سطح سرمی IL-6 دیده می شود. روش درمانی مناسب کدامیک از موارد زیر است ؟

الف ـ قطع آمیودارون

ب ـ تجویز Iodine-131

ج ـ تجویز Methimazole

د ـ گلوکوکورتیکوئید

 

 1. 2.      در بیمار مبتلا به بیماری مادرزادی قلب Tv velocity: 4 m/s ، PV velocity: 2.5 m/s و ورید وداج تحتانی (IVC) و ورید هپاتیک متسع بوده و با تنفس تغییری نمی کند. فشار سیستولیک شریان ریوی کدام یک از موارد زیر است ؟

الف ـ بیش از mmHg 75

ب ـ mmHg 75-50

ج ـ mmHg 50-25

د ـ کمتر از mmHg 25

 

 1. 3.    مرد 84 ساله ای با علائم نارسائی قلب مراجعه نموده ، آنژیوگرافی کرونر نرمال و در اکوکاردیوگرافی LVEF: 24% و دریچه آئورت کلسیفیه با Max velocity: 2.4 m/s ، LVOT velocity : 0.6 m/s با قطر cm 4/2 ، سطح دریچه آئورت حدود cm2 1 می باشد. تست استرس دوبوتامین انجام شد. نتایج داپلر بعمل آمده قبل و بعد از انجام تست در شکل زیر نشان داده شده است. تشخیص کدامیک از موارد زیر است؟

 

الف ـ تنگی شدید دریچه آئورت

ب ـ نارسایی اولیه میوکارد

ج ـ فقدان رزرو انقباضی

د ـ  ناکافی بودن تست استرس


 

 1. 4.     خانم 48 ساله ای متعاقب تعویض دریچه آئورت دچار علائم نارسایی قلبی مقاوم گردیده در نمای پارااسترنال داپلر رنگی جریان خونی در قدام رینگ دریچه آئورت و در مجاورت RVOT و سپتوم بین بطنی دیده می شود. داپلر CW نمای زیر را نشان می دهد. محتمل ترین تشخیص کدامیک از موارد زیر است؟

 

الف ـ پارگی آئورت و آنوریسم کاذب

ب ـ نقص سپتوم بین بطنی

ج ـ فیستول آئورت به بطن راست

د ـ  رگورژیتاسیون پاراوالولار AV

 

 1. 5.    مرد جوانی به دلیل درد سینه و تنگی نفس مراجعه نموده ، در ECG شواهد دال بر ST elevation و T inversion و
  تروپونین
  0.1 ng/ml<T و در اکوکاردیوگرافی RWMA ، افزایش ضخامت سپتوم بطنی و عدم اتساع قابل توجه دیامتر پایان دیاستولیک LV را نشانداده و در آنژیوگرافی کرونرها نرمال بود ، کدام تشخیص محتمل تر است ؟

الف ـ Acute STEMI

ب ـ Fulminant Mycarditis

ج ـ HCM

د ـ Sarcoidosis

 

 1. 6.     در مرد جوانی که در دوران کودکی به دلیل نقص سپتوم دهلیزی بطنی تحت عمل جراحی ترمیمی قرار گرفته و از تنگی نفس فعالیتی شکایت دارد در کدام یک از موارد زیر توصیه به انجام عمل مجدد نمی نمائید؟

الف ـ وجود انسداد ساب آئورتی با گرادیان  متوسط mmHg 30 در زمان استراحت

ب ـ نارسائی شدید دریچه دهلیزی بطنی طرف چپ علیرغم ترمیم قبلی

ج ـ تشدید اختلال عمل بطن چپ به دلیل نارسائی دریچه دهلیزی بطنی

د ـ  بروز آریتمی دهلیزی به دلیل تنگی دریچه دهلیزی بطنی ناشی از ترمیم جراحی قبلی

 

 1. 7.    در مرد 55 ساله ای که در بررسی hs CRP: 4 mg/lit دارد و ریسک بروز حملات ترومبوتیک وی در ده سال اینده 15% می باشد. براساس توصیه های جدید Canadian هدف درمانی هیپرلیپیدمی کدامیک از موارد زیر است؟

الف ـ کاهش LDL به نصف مقدار اولیه

ب ـ کاهش LDL به کمتر از mg/dl 160

ج ـ کاهش LDL به کمتر از mg/dl 130

د ـ  کاهش LDL به کمتر از mg/dl 100

 

 1. 8.    در خانم 55 ساله دیابتیکی که یک ضایعه در حد متوسط (Moderate lesion) در بخش میانی LAD دارد و جهت تعیین دقیق نیاز به PCI از FFR استفاده می گردد ، کدام عبارت زیر درست نیست؟

الف ـ در صورت طولانی بودن (diffuse) ضایعه ، شدت آن بیشتر از حد واقعی (Over estimate) حدس زده می شود.

ب ـ وجود درگیری میکرو واسکولر (عروق ریز) تأثیری در نتیجه بررسی FFR ندارد.

ج ـ اگر بخش میانی LAD بیمار باریک باشد ، شدت ضایعه Over estimate می گردد.

د ـ  در صورت عدم ایجاد حداکثر وازودیلاتاسیون فارماکولوژیک در زمان اندازه گیری ، شدت ضایعه کمتر از مقدار واقعی
(Under estimate) خوانده می شود.

 

 1. 9.     در فرد مبتلا به به TGA که قبلاً تحت عمل جراحی Mustard قرار گرفته و در حال حاضر با فلوتر دهلیزی مراجعه نموده کدام عبارت زیر درست نیست؟

الف ـ می تواند نشاندهنده بروز اختلال همودینامیک باشد.

ب ـ متعاقب عمل جراحی Mustard میزان وقوع فلوتر دهلیزی بالاست.

ج ـ در این بیماران آمیودارون جهت پیشگیری از وقوع فلوتر دهلیزی ارجح می باشد.

د ـ  در صورت مناسب بودن عمل بطنها می توان از سوتالل یا پروپافنون استفاده نمود.

 

 1. 10.   شیوع این تومور قلبی در هر دو جنس یکسان بوده و سن متوسط بروز آن دهه چهارم زندگی می باشد. در
  80-70 درصد موارد از دهلیز چپ منشاء گرفته و تمایل به انتشار به تنه پولمونر داشته و رشد سریعی دارد و پس از تشخیص بیمار بطور متوسط 6 ماه زنده می ماند ، کدامیک از موارد زیر درست است؟

الف ـ لیومیوسارکوما

ب ـ رابدومیوسارکوما

ج ـ آنژیوسارکوما

د ـ  فیبروسارکوما

 

 1. 11.     روش Off pump CABG در کدامیک از موارد زیر موجب افزایش عوارض می گردد؟

الف ـ ضایعات شدید LM

ب ـ کلسیفیه بودن عروق کرونر

ج ـ ضایعات diffuse کرونر که نیاز به اندارترکتومی دارند

د ـ  در 48 ساعت اول متعاقب AMI

 

 1. 12.   مرد 55 ساله ای با تابلوی Non STEMI در CCU بستری گردیده و تحت درمان با Enoxaparin ، High dose statin ، TNG ، ACE-I ، Clopidogrel و ASA قرار گرفته و به دلیل عدم پاسخ مناسب آنژیوگرافی کرونر شده و به دلیل وجود LM lesion قابل توجه کاندید CABG اورژانس می باشد ، کدامیک از موارد زیر درست نمی باشد؟

الف ـ مصرف آسپرین قبل از عمل بدون افزایش خطر خونریزی موجب کاهش قابل توجه مورتالیتی داخل بیمارستان متعاقب CABG می گردد.

ب ـ به دلیل مصرف همزمان ASA و Clopidogrel امکان افزایش خطر عفونت متعاقب CABG وجود دارد

ج ـ براساس مطالعه Acuity مصرف Clopidogrel قبل از CABG موجب کاهش حملات ایسکمیک بعد از عمل بدون افزایش خطر خونریزی می گردد.

د ـ  خطر خونریزی متعاقب مصرف Clopidogrel در off pump CABG مشابه on pump CABG می باشد


 

 1. 13.  مرد 50 ساله ای متعاقب جراحی CABG دچار HR= 110 bpm , BP= 180/100 mmHg و افزایش بازده قلبی و مقاومت عروق سیستمیک گردیده درمان انتخابی کدامیک از موارد زیر است ؟

الف ـ  Labetalol

ب ـ سرم TNG

ج ـ ACE-I

د ـ Metoprolol

 

 1. 14.   خانم 27 ساله ای به دلیل سوفل قلبی در دوران حاملگی تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفته و تشخیص ASD داده شده و اطلاعات زیر بدست آمده :

PA velocity = 1.6 m/s                   VTI of RVOT= 28 cm               RVOT diameter = 2.5 cm

LVOT volecity = 1.2 m/s            VTI of LVOT= 24 cm               LVOT dioameter= 2.1 cm

میزان شنت QP به QS کدامیک از موارد زیر است ؟

الف ـ 5/1-1

ب ـ 2-5/1

ج ـ 5/2-2

د ـ  3-5/2

 

 1. 15.  مرد 34 ساله  مبتلا به لنفوم که از سه هفته قبل دچار کاهش تحمل فعالیت گردیده مراجعه نموده در معاینه فیزیکی تعریق فراوان HR: 120 bpm , BP: 90/60 mmHg و تعداد تنفس 24 در دقیقه داشت. ریه ها پاک ، صداهای قلبی کر بوده و در اکوکاردیوگرافی افوزیون پریکارد زیاد (Large PE) مشاهده گردید. قدم بعدی مناسب کدامیک از موارد زیر است؟

الف ـ بررسی دقیقتر جهت مشاهده کولاپس سیستولیک RA و دیاستولیک RV

ب ـ بررسی تغییرات تنفسی دریچه های میترال و تریکوسپید

ج ـ  مشاوره جراحی قلب

د ـ  انجام پریکاردیوسنتز


 

 1. 16.   خانم 78 ساله ای با سابقه هیپرتانسیون سیستمیک و هیپرلیپیدمی دچار فیبریلاسیون دهلیزی گردیده در بررسی با اکوی مری نمای زیر در سطح دریچه آئورت مشاهده می گردد. شواهدی دال بر حوادث نورولوژیک و تب وجود ندارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

 

 

الف ـ آندوکاردیت باکتریال

ب ـ Lambl’s excerscence

ج ـ پاپیلاری فیبرو الاستوم

د ـ  NBTE


 

 1. 17.  در مرد جوانی که به دلیل آندوکاردیت عفونی تحت تعویض دریچه آئورت با دریچه بیولوژیک همراه با تعویض ریشه آئورت قرار گرفته و مجدداً به دلیل بروز علائم بستری گردیده تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفته و تصویر زیر در نمای پارااسترنال ثبت گردیده ، محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

 

 

الف ـ دیلاتاسیون شریان ریوی

ب ـ آبسه پاراوالولر آئورت

ج ـ هماتوم جداری آئورت

د ـ  دیسکسیون آئورت

 

 1. 18.   در رابطه با جریان خون عروق کرونر کدام عبارت درست نیست ؟

الف ـ تاکیکاردی موجب کاهش رزرو کرونری عروق ساب آندوکارد می شود.

ب ـ مقدار جریان خون عروق کرونری ساب آندوکارد در فشار متوسط کرونری کمتر از mmHg 40 کاهش می یابد

ج ـ در شرایط خاصی علیرغم طبیعی بودن عروق کرونر ، ایسکمی ساب آندوکارد ایجاد می شود

د ـ  مقدار جریان خون عروق کرونر ساب اپیکارد در فشار متوسط کرونری کمتر از mmHg 35 کاهش می یابد

 

 1. 19.    تظاهرات نورولوژیک در یکی از موارد آنوریسم های دیسکانت آئورت ، بیشتر دیده می شود؟

الف ـ De Bakey Type I A

ب ـ De Bakey Type II A

ج ـ De Bakey Type III B

د ـ  Stanford Type B


 

 1. 20.    بیشترین فراوانی آندوکاردیت عفونی در PVE (آندوکاردیت دریچه پروستیک) از نظر زمانی پس از عمل جراحی اتفاق می افتد در :

الف ـ ماه اول

ب ـ  شش ماه اول

ج ـ سال اول

د ـ  پس از یک سال

 

 1. 21.    در مورد آریتمی ها و مسمومیت با دیژیتال موارد زیر صحیح است به جزء

الف ـ شایع ترین آریتمی PVC می باشد

ب ـ PVC بی ژمینه ، Suggestive می باشد

ج ـ تاکیکاردی دهلیزی با بلوک ، Diagostic می باشد

د ـ  تاکیکاردی جانگشنال غیر حمله ای ، Suggestive می باشد

 

 1. 22.   عبارات زیر در مورد ترومای نافذ به قلب صحیح است به جزء

الف ـ RV شایع ترین حفره آسیب دیده می باشد

ب ـ آسیب های نافذ دهلیزی با پیش آگهی بهتری تا بطن ها همراه هستند

ج ـ پارگی IVS یک عارضه بالقوه تأخیری می باشد

د ـ  در ظن قوی به تامپوناد ، انجام توراکوتومی مقدم تر از پریکاردیوسنتز می باشد

 

 1. 23.  محرک هیپرتروفی میوسیت ها و اختلال ماتریکس مربوط است به :

الف ـ گزانتین اکسیداز

ب ـ رادیکالهای آزاد نیتریک اکساید

ج ـ برادی کینین

د ـ  افزایش تتراهیدروبیوپروتئین

 

 1. 24.   کدامیک از عبارات زیر در سیر یک تنگی آئورت درمان نشده صحیح است؟

الف ـ سنکوپ در استراحت رخ می دهد

ب ـ مرگ ناگهانی در بیمارانی که قبلاً آسمپتوماتیک بوده اند اتفاق می افتد

ج ـ سوروایوال متوسط بیماران پس از شروع نارسایی قلبی 2 سال است

د ـ  AF در این بیماران خوب تحمل می شود

 

 1. 25.  مرد 45 ساله با سابقه بیماری دریچه ای ، با شکایت اصلی طپش قلب خصوصاً شب ها همراه با تعریق فراوان به اورژانس مراجعه کرده ، در نوار قلب PVC تک تک همراه با BP= 160/50 و یک سوفل دیاستولیک سمع شد. پزشک اورژانس بعنوان درمان فشار خون و آریتمی و کاهش طپش قلب ، کدام دارو را نباید در انتخاب اول به او تجویز کند؟

الف ـ کاپتوپریل

ب ـ بتابلوکر

ج ـ دیورتیک

د ـ  کلسیم بلوکر

 

 1. 26.   در ارتباط با Peripheral Artery Disease (PAD) همه موارد صحیح است به جزء

الف ـ پره والانس PAD براساس Ankle – Brachial index در سنین بالاتر از 40 بین 15-4 درصد می باشد

ب ـ بین 70-30 درصد مبتلایان به PAD ، لنگش متناوب دارند

ج ـ در توده مرده ، در بالای 40 سال پره والانس تخمینی لنگش متناوب بین 5/4-1 درصد است

د ـ  انسیدانس و پره والانس لنگش متناوب با افزایش سن بیشتر شده و در مردان بیش از زنان است

 

 1. 27.  خانمی 40 ساله ، با سابقه طپش قلب و تنگ نفس فعالیتی ، شبانه با تشدید نفس تنگی و رال در قواعد ریه ها و یک ریتم قلبی نامنظم به اورژانس آورده شده در معاینه فیزیکی S1 و S2 بلند با یک صدا و سوفل دیاستولیک و یک سوفل سیستولیک که در دم تشدید می شد ، مشهود بود. انتظار دارید در نوار ایشان کدام حالت باشد؟

الف ـ AF + LVH + LAHB

ب ـ AF + RAD

ج ـ AF + RAD + RVH

د ـ AF + LBBB

 

 1. 28.  در ارتباط با استقرار گیرنده های آنژیوتانسین 1 (AT1) در مقایسه با AT2 عبارت صحیح کدام است ؟

الف ـ بیشتر در سیستم اعصاب میوکارد است

ب ـ بیشتر در فیبروبلاست ها است

ج ـ بیشتر در فضای بین نسجی است

د ـ  یکنواخت بوده و تفاوت چندانی ندارد

 

 1. 29.   در مورد Perioperative Risk در بیماری با سابقه HOCM برای انجام یک جراحی غیر قلبی کدام جمله صحیح است؟

الف ـ بی حسی اسپینال روش انتخابی است

ب ـ بی حسی اسپینال کنتراندیکاسیون نسبی دارد

ج ـ بیهوشی عمومی ریسک بالایی ندارد

د ـ  بیهوشی عمومی کنتراندیکاسیون قوی محسوب می شود

 

 1. 30.   موارد زیر در نارسائی قلبی صحیح است به جزء

الف ـ نسبت به سیستم عصبی سمپاتیک ، فعال شدن سیستم رنین آنژیوتانسین در جهت جبران نارسایی قلبی در مراحل دیررس اتفاق می افتد

ب ـ در بیماران با نارسائی قلبی متوسط ، سطح نوراپی نفرین خون شریانی بیش از مقدار آن در خون کرونری سینوس است

ج ـ با پیشرفت نارسائی قلبی ، کاهش چشم گیری در غلظت نوراپی نفرین در میوکارد به وجود می آید

د ـ  در نارسائی قلبی پیشرفته ، فعالیت تیروزین هیدروکسیلاز کم می شود

 

 1. 31.  پیشنهاد درمانی شما در بیمار مبتلا به MR ، NYHA Class I با LVEF 60% و LV.E.S.D40 mm کدامیک است؟

الف ـ بتابلوکر

ب ـ ترمیم میترال

ج ـ کاپتوپریل

د ـ  مداوی طبی و اکوی سریال سالیانه

 

 1. 32.  در کدامیک از موارد زیر استفاده از آنتاگونیست های آلدوسترون توصیه نمی شود؟

الف ـ Creat > 2.5

ب ـ استفاده همزمان با ARB

ج ـ LVEF≤35%

د ـ NYHA FC III-IV

 

 1. 33.  کدامیک از پروتئین های غشاء پلاسمایی در نارسایی قلبی کاهش می یابد؟

الف ـ رسپتور Beta 2 آدرنرژیک

ب ـ رسپتور Beta 1 آدرنرژیک

ج ـ Na-Ca exchanger

د ـ  رسپتور Alpha 1 آدرنرژیک

 

 1. 34.  در مورد هیپرتانسیون پس از پیوند قلب تمام عبارات صحیح است به جزء

الف ـ 90% بیماران 5 سال پس از پیوند قلب دچار هیپرتانسیون می شوند

ب ـ انسیدانس بروز هیپرتانسیون در بیماران با مصرف سیکلوسپورین کاهش می یابد

ج ـ کنترل هیپرتانسیون بعد از پیوند قلب مشکل است و اغلب نیاز به چند دارو دارد

د ـ  بروز هیپرتانسیون باعث افزایش واسکولوپاتی آلوگرافت می شود

 

35. در بیماری با یک سوفل اجکشن در کانون آئورت که در داپلر اکوکاردیوگرافی یک Vmax 4.3 m/sec گزارش شده ، کدامیک از عبارات زیر با واقعیت بیماری ایشان تطابق بیشتری دارد؟

الف ـ اختلال فشار ، LV و آئورت در حد mmHg 44 با سوفل کرچندو ـ دیکرچندو

ب ـ اختلال فشار ، LV و آئورت در حد mmHg 74 و یک Late Peaking سوفل اجکشن

ج ـ اختلال فشار ، LV و آئورت در حد mmHg 20 با سوفل کرچندو ـ دیکرچندو

د ـ  در چنین بیمارانی لمس تریل هم Specific و هم Sensitive می باشد

 

 1. 36.  در بیماری با تظاهرات کرانیوفاسیال مثل Hypertelorism ، Cleft  palate و Bifid broad uvula و Craniosynostosis امکان وقوع یکی از موارد زیر بیشتر است؟

الف ـ Turner syndrome

ب ـ Dissecting Aortic Aneurysem

ج ـ Marfan syndrome

د ـ Noonan syndrome

 

37. در بیمار 50 ساله ، با سابقه مصرف فنی توئین و ابتلا به فشار خون بالا ، اثرات ضد فشار خونی کدامیک از داروهای زیر بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد؟

الف ـ دیورتیک ها

ب ـ لوزارتان

ج ـ بتابلوکر

د ـ  آملودیپین

 

38. بیمار آقای 54 ساله با سابقه دیابت و بدون علامت جهت چکاب مراجعه کرده است. در معاینه هنگام مانور والسالوا Pattern زیر مشاهده شده است. کدام درمان زیر را پیشنهاد می کنید؟

 

                   

فاز سوم

   

فاز اول

   

فاز دوم

     

فاز چهارم

   

 

 

 

الف ـ ACE Inh

ب ـ دیورتیک

ج ـ بتابلوکر

د ـ  ACE Inh و دیورتیک

 

 1. 39.  در یک مرکز تحقیقاتی به دنبال ایجاد انفارکتوس میوکارد در یک سگ در 2 روز بعد پارادکسیکال Motion قابل توجه مشاهده شده است. جهت Recovery مناسب تزریق کدام مدیاتور را جهت فعال ساختن Resident CPS
  (‍
  Cardial Progenitor Cell) توصیه می کنید؟

الف ـ IGF 1

ب ـ میوسیتGrowth factor

ج ـ اندوتلیال Grf

د ـ BMC

 

 1. 40.   بیمار آقای 52 ساله جهت بررسی وضعیت عروق کرونر مراجعه کرده است. دردهای قفسه سینه گهگاهی را بیان می کند. LDL بیمار 150 است و سابقه فامیلی CAD دارد. جهت پیش بینی احتمال پارگی پلاک آترواسکلروز کدام روش دقت بیشتری دارد ؟

الف ـ IVUS

ب ـ CT آنژیوگرافی

ج ـ Contrast Enhanced CTA

د ـ Cardiac Magnetic Resonance (CMA)

 

 1. 41.   بیمار خانم 48 ساله با تشخیص STEMI بستری شده است. تحت فیبرینولیتیک تراپی قرار گرفته است. در حال حاضر فانکشن LV نرمال است. جهت ارزیابی عروق کولترال بیمار کدام روش تصویربرداری زیر را پیشنهاد می کند؟

الف ـ کاردیاک MRI

ب ـ Contrast Enhanced CMR

ج ـ CT کاردیاک

د ـ  Nuclear Cardiac


 

 1. 42.  بیمار آقای 59 ساله با تشخیص STEMI بستری و تحت درمان قرار گرفته است. در آزمایشات WBC: 13000 با شیفت به چپ Hb: 11.5 g/dl ، ESR: 32 و CRP ++ دارد. عوارض کاردیوواسکولار بیمار با کدام مورد ارتباط ندارد؟

الف ـ WBC

ب ـ Hb

ج ـ ESR

د ـ CRP

 

 1. 43.  بیمار آقای 23 ساله با فشار خون 230/ 130 mmHg  مراجعه کرده است و تحت درمان با کاپتوپریل ، فورسماید و آملودیپین با دوز کافی قرار گرفته است. علیرغم رعایت رژیم غذایی ، ورزش و وزن مناسب فشار بیمار قابل کنترل نیست. جهت کنترل فشار خون کدام مورد زیر را پیشنهاد می کنید ؟

الف ـ شروع دیلتیازم

ب ـ شروع HTZ

ج ـ پیس میکر قابل کاشت با رورسپتور

د ـ  Ablation اعصاب سمپاتیک عروق صاف

 

 1. 44.  بیمار خانم 39 با فشار خون مراجعه کرده است در آزمایشات بعمل آمده سطح سدیم و پتاسیم بیمار پائین است و پروتئینوری وجود دارد در سونوگرافی داپلر و تصویربرداری هسته ای تنگی یک طرفه شریان رنال و پرفیوژن نامتقارن مشهود است. درمان مناسب کدام است؟

الف ـ بالون آنژیوپلاستی با استنت

ب ـ بالون آنژیوپلاستی بدون استنت

ج ـ درمان با آسپرین و استاتین

د ـ  درمان با ARB

 

 1. 45.  بیمار آقای 54 ساله با علائم درد قفسه سینه و تشخیص INF MI بستری شده است. در اکوکاردیوگرافی ترومبوس در گو.شک دهلیز راست مشهود است. در بررسیهای پاراکلینیک کدام مورد زیر را انتظار داریم؟

الف ـ کاهش BNP

ب ـ افزایش BNP

ج ـ کاهش ANP

د ـ  افزایش ANP

 

 1. 46.  بیمار آقای 39 ساله با Chest pain و تغییرات ECG به نفع STEMI بستری می شود. در آزمایشات تروپونین بیمار مثبت می شود. در آنژیوگرافی عروق کرونر نرمال گزارش شده است. کدام گزینه در مورد این بیمار صحیح نیست؟

الف ـ اغلب بیماران ریسک فاکتور  کرونری ندارند

ب ـ پروگنوس بهتری نسبت به بیماران با درگیری کرونر دارند

ج ـ بعد از بهبودی احتمال سکته قلبی مجدد کم است

د ـ  تعداد کمی از بیماران بعد از بهبودی نواحی دیسکنزی لوکالیزه در ونتریکولوگرافی دارند.


 

 1. 47.  بیمار پسر 18 ساله با درد قفسه سینه تیپیک هنگام فعالیت مراجعه کرده است. در معاینه پوست ناحیه آگزیلاری نمای چرمی و سنگفرشی دارد. کدام عارضه قلبی زیر برای وی محتمل تر است؟

الف ـ میکسوم دهلیزی

ب ـ تنگی دریچه آئورت

ج ـ آترواسکلروز زودرس

د ـ  ASD

 

 1. 48.  بیمار خانم 38 ساله با تنگی نفس فعالیتی مراجعه کرده است. در معاینه سیستمیک زبان بزرگ ، متورم و بزرگی پاروتید قابل توجه است. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف ـ بیماری گریوز

ب ـ آرتریت روماتوئید

ج ـ آمیلوئیدوز

د ـ  دیستروفی عضلانی

 

 1. 49.  بیمار خانم 38 ساله با تنگی نفس و Chest Pain مراجعه کرده است. در اندازه گیری BP ، SBP بین 2 بازو mmHg 15 اختلاف دارد. در معاینه جزء دوم صدای دوم
/ 2 نظر / 122 بازدید
رزیدنت

میشه لطفا جوابیه رو هم بزنین. منتظرم ها

dr Mashhadi

سلام.ايميلت رو بزار دكتر جان تا سوالات رو كامل برات بفرستم.